Oda do młodości III

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

 • osób biernych zawodowo (65% uczestników projektu), które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.
 • osób bezrobotnych (25% uczestników projektu) pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w urzędzie pracy
 • osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy powiatów będzie wynosił min. 15%.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,
 • osoby uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,
 • osoby, które szkoliły się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.08.2019 r.

Do wyboru jedna z trzech opcji wsparcia:

Opcja 1:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 4 godz.)
 • Szkolenie

Opcja 2:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 4 godz.)
 • Staż 5-cio miesięczny lub Subsydiowane zatrudnienie

Opcja 3:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 4 godz.)
 • Szkolenie
 • Staż 5-cio miesięczny lub Subsydiowane zatrudnienie

Każda z w/w opcji musi zakończyć się podjęciem przez Uczestnika pracy na okres co najmniej 3 m-cy.

Uczestnicy projektu otrzymają pierwsze wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu

W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

1. Poradnictwo zawodowe (4 godz./osoba), w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania dla 60 osób

2. Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osoba) dla 60 osób

3. Szkolenia (dla 50 osób)

 • Kierowca samochodu ciężarowego (20 osób) w tym Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla osób w wieku 21 lat) – 190h
 • Spawacz metodą MAG (10 osób) – 145h
 • Kurs komputerowy ECDL Profile DIGCOM (20 osób) – 70h

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za 150 h szkolenia tj. 4,68 zł za 1 godz. szkolenia, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i/lub nocleg.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie), u którego dany uczestnik będzie odbywał staż/subsydiowane zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

4. Staże (dla 40 osób)

Realizowane będą 5-cio miesięczne staże u pracodawców, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość przedłużenia stażu o 1 m-ąc. Staże będą spełniały standardy określone w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Odbywały się będą na podstawie umów zawartych z uczestnikiem i pracodawcą zawierających m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 3 m-cy po zakończonym stażu. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości ok 1000 zł miesięcznie.

Pracodawca przyjmując osobę na staż otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu w wysokości ok 250 zł/m-ąc

5. Subsydiowane zatrudnienie (dla 10 osób)

Subsydiowane zatrudnienie to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.

UWAGA!!!: OKRES REKRUTACJI ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO    31.05.2019 r.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości III” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

Selekcja formularzy rekrutacyjnych prowadzona będzie oddzielnie dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych. O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

 • brak doświadczenia zawodowego: 4 pkt
 • niskie kwalifikacje (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie): 4 pkt
 • posiadanie doświadczenia zawodowego poniżej 1 roku: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

DO POBRANIA:

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914

www.aplikon.com

Harmonogram udzielanego wsparcia w Projekcie:

1. Rekrutacja uczestników do projektu:

4. Realizacja szkoleń zawodowych

– Kierowca samochodu ciężarowego

6. Harmonogram SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Oda do młodości III”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie wysokomazowieckim dla grupy 7 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Oda do młodości III”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie siemiatyckim dla grupy 4 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Oda do młodości III”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie bielskim dla grupy 7 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia Spawacz metodą MAG 

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Oda do młodości III”  zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Spawacz metodą MAG w powiecie hajnowskim

ZAŁĄCZNIKI

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki