Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę

Cel projektu

Umożliwienie do końca sierpnia 2021r. poprawy sytuacji na rynku pracy 60 osobom pracującym w wieku do 29 roku życia (włącznie) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób pracujących zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki tj.:

 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ubezpieczone w KRUS
 • ubodzy pracujący w tym osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe zawarte na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu tj. 31.08.2021r. lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
 • osoby które opuściły pieczę zastępczą; osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze; osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej; matki przebywające w domach samotnej matki; osoby opuszczające zakłady karne, areszty śledcze, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich; osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (wszystkie powyższe osoby do 2 lat po opuszczeniu).

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, na którą składać się będzie:

 1. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (średnio 5 godz.)

Utworzony dla każdego uczestnika (60 osób) Indywidualny Plan Działania (IPD) składał się będzie z 4 zasadniczych etapów:

I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

IV – Zakończenie realizacji IPD podsumowanie działań.

Indywidualny Plan Działania będzie przewidywał realizację pośrednictwa pracy i aktywne formy wsparcia: szkolenia, staż lub subsydiowane zatrudnienie (uczestnik będzie mógł skorzystać maksymalnie z 2 aktywnych form wsparcia zgodnie z potrzebami wynikającymi z IPD).

 1. Pośrednictwo pracy (do 5 godz.)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w formie bezpośredniego kontaktu z osobą będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu/subsydiowanego zatrudnienia lub pracy.

 1. Szkolenia
 • Kierowca samochodu ciężarowego (20 osób) w tym prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona – 190h
 • Spawacz metodą MAG (10 osób) – 145h
 • Podstawy rachunkowości 10 os. – 120h

Powyższe szkolenia mogą ulec zmianie jeżeli będzie to wynikało z opracowanego dla uczestnika IPD i będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie – deklaracja pracodawcy),

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za 150 h szkolenia

 1. Staże

Planuje się realizację maksymalnie 6 m-ch staży u pracodawców dla 30 uczestników, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Po znalezieniu dla uczestnika miejsca odbywania stażu w procesie pośrednictwa pracy, z uczestnikiem i pracodawcą zostanie podpisana umowa w sprawie organizacji stażu, regulująca podstawy współpracy w tym zakresie.

Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

 1. Subsydiowane zatrudnienie w instytucjach publicznych

Planuje się zrealizować wsparcie dla 5 uczestników, w formie pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia będzie wynikało ze ścieżki rozwoju zawodowego zapisanej w IPD. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska refundację w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 31.07.2020r. i prowadzona będzie przez 3 miesiące, w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych zostanie przedłużona o 2 miesiące, w razie konieczności rekrutacja zostanie wydłużona o kolejne 2 miesiące.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu osobiście, przez e-mail (podpisany skan formularza) lub za pośrednictwem poczty. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

 • osoby zamieszkujące miasta średnie (Hajnówka, Bielsk Podlaski): 3 pkt
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje i/lub niepełnosprawność i/lub długotrwale bezrobocie: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Do pobrania:

1. Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie bielskim dla grupy 15 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie bielskim dla grupy 15 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych szkoleń.doc

Załącznik nr 4 Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych.doc

Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 6 Kalkulacja cenowa.doc

2. Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie wysokomazowieckim dla grupy 15 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie wysokomazowieckim dla grupy 15 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych szkoleń.doc

Załącznik nr 4 Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych.doc

Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 6 Kalkulacja cenowa.doc

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914

www.aplikon.com

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki