Projekt „Praca to mój cel”

Projekt „Praca to mój cel”

Okres realizacji projekltu: 01.01.2014 – 28.02.2015 r.

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca lutego 2015 roku przez 85 osób bezrobotnych poniżej 30 oraz powyżej 50 roku życia zamieszkałych w powiatach hajnowskim, bielskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • osób zamieszkałych w powiatach hajnowskim, bielskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim.
 • osób zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS.
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Planuje się objęcie działaniami projektu grupę 85 os. (w tym 42 kobiet), z tego:

 • 23,5% stanowić będą osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia (20 os.),
 • 76,5% stanowić będą osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia (65 os.),
 • wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci poradnictwem zawodowym, w tym Indywidualnym Planem Działania, pośrednictwem pracy i szkoleniami zawodowymi (85 os),
 • 45 osób odbędzie 6-cio miesięczny staż, co najmniej 30% osób zostanie objęte wsparciem ukierunkowanym na tzw. „zielone miejsca pracy” (26 os.),
 • udział osób zamieszkujących każdy z powiatów hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki stanowi co najmniej 15% (13 osób) grupy docelowej projektu.

Poradnictwo zawodowe

(85 osób)

Uczestnicy podczas procesu poradnictwa zawodowego, wspólnie z doradcami zawodowymi opracują własną ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania (po 3 godz. na osobę).

Pośrednictwo pracy

(85 osób)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczenie uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy będą im pomagali w znalezieniu zatrudnienia lub miejsca odbywania stażu (średnio 4 godziny na osobę)

Szkolenia zawodowe

(85 osób)

 • Sortowacz surowców wtórnych, 12 os. – 75 godz.
 • Monter ociepleń budynków, 15 os. – 75 godz.
 • Sprzedawca, 18 os. – 75 godz.
 • Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona), 15 os. – 190 godz.
 • Pomoc kuchenna, 10 os. – 160 godz.
 • Opiekunka dziecięca, 15 os. – 160 godz.

Szkolenia będą organizowane w trybie dziennym w ciągu tygodnia nie dłużej niż 8 godz. lekcyjnych dziennie. Uczestniczy otrzymają stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub zapewniony zostanie nocleg.

Staże

(45 osób)

Planuje się realizację 6-cio miesięcznych staży u pracodawców dla części uczestników. Osoba bezrobotna przez okres odbywania stażu u pracodawców otrzyma stypendium oraz bezpłatne badania lekarskie.

Nabór do projektu prowadzony jest od stycznia do czerwca 2014 r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamieszkujące powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki przy czym udział osób zamieszkujących każdy z powiatów będzie wynosił min. 15%.

Do pobrania

Lider

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914, 502 729 541, e-mail: biuro@aplikon.com

www.aplikon.com

Partner

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. (086) 275 8612, fax. (086) 275 8613, e-mail: biwy@praca.gov.pl

www.pup-wysokiemazowieckie.pl

Informacje w powiatach:

powiat bielski
– tel. 515 561 451
powiat hajnowski
– tel. 604 425 403
powiat siemiatycki
– tel. 506 047 335
powiat wysokomazowiecki:
– tel. 86 275 44 03 (APLIKON)
– tel. 86 275 86 12 (PUP)

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki