Oda do młodości IV

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

osób biernych zawodowo (70% uczestników projektu), które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

osób bezrobotnych (30% uczestników projektu) pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w urzędzie pracy

osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki

osób zamieszkujące miasta Hajnówka i Bielsk Podlaski (20% uczestników projektu)

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

osoby prowadzące działalność gospodarczą,

rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,

osoby uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,

osoby, które szkoliły się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii       (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole   specjalnej),

– matki przebywające w domach samotnej matki,

– osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.08.2020 r.

Do pobrania:

W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

1. Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)

Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikiem (4 h) obejmujące takie zagadnienia jak identyfikację potrzeb i zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; motywację do działania; pomoc w utworzeniu ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Doradca zawodowy przygotuje Indywidualny Plan Działania, opracowany zgodnie ze standardem Instytucji Pośredniczącej PO WER stanowiącym Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu, który będzie przewidywał realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i co najmniej jedną dodatkową formę wsparcia: szkolenie, staż lub subsydiowane zatrudnienie.

2. Pośrednictwo pracy (do 3 godz.)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w formie bezpośredniego kontaktu z osobą będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu/subsydiowanego zatrudnienia lub pracy. Pośrednicy pracy będą prowadzili aktywną rekrutację uczestników do projektu jednocześnie nawiązując kontakt z pracodawcami w celu pozyskania oferty pracy, udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby objęte wsparciem w ramach projektu.

3. Szkolenia

Do wyboru szeroki katalog szkoleń (budowlane, transportowe, informatyczne, księgowe itp.)

Przewiduje się realizację szkoleń indywidualnych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu. Planuje się realizację wyłącznie szkoleń służących nabyciu kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom rynku pracy tj. potrzebom pracodawców, co zostanie udokumentowane wstępną deklaracją zatrudnienia wystawioną przez pracodawcę, u którego dany uczestnik podejmie zatrudnienie po ukończonym szkoleniu.

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za 150 h szkolenia tj. 6,89 zł (na rękę) za 1 godz. szkolenia.

4. Staże

Realizowane będą staże u pracodawców od 3 do 6 miesięcy, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Z uczestnikiem i pracodawcą zostanie podpisana umowa w sprawie organizacji stażu w tym m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 1 m-ca po zakończonym stażu  na podstawie umowy o pracę (min. 0,5 etatu)

Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (1033,70 zł. netto „na rękę”)

5. Subsydiowane zatrudnienie w instytucjach publicznych

Subsydiowane zatrudnienie to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia będzie wynikało ze ścieżki rozwoju zawodowego zapisanej w IPD. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.

Po zakończeniu indywidualnej ścieżki zawodowej, każdy uczestnik projektu powinien uzyskać zatrudnienie na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę (min. 0,5 etatu)

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.07.2019r. i prowadzona będzie przez 4 miesiące, w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych zostanie przedłużona o 2 miesiące, w razie konieczności rekrutacja zostanie wydłużona o kolejne 2 miesiące.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości IV” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu osobiście, przez e-mail (podpisany skan formularza) lub za pośrednictwem poczty. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

Selekcja formularzy rekrutacyjnych prowadzona będzie oddzielnie dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych. O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów

  • osoby bierne zawodowo: 4 pkt
  • osoby zamieszkujące miasta średnie (Hajnówka, Bielsk Podlaskie): 3 pkt
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje i/lub niepełnosprawność i/lub długotrwale bezrobocie:: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Formularz rekrutacyjny (edytowalny)

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914

www.aplikon.com

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki