Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju III

Szkolenia skierowane były do rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS, zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców. W ramach projektu uczestnicy mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach przygotowujących do prowadzenia własnej działalności turystycznej lub do pracy w turystyce. Do wyboru było 7 szkoleń zawodowych. Kursy prowadzili wykwalifikowani trenerzy lub były zlecane instytucjom specjalizującym się w ich organizacji. Badania ankietowe prowadzone w ramach ewaluacji bieżącej projektu potwierdzają wysokie zadowolenie uczestników z otrzymanego przez nich wsparcia. Chociaż na długofalowe efekty przyjdzie jeszcze poczekać, wierzymy, iż dokształcenie się takiej ilości osób z zakresu turystyki, przyczyni się do rozwoju tej branży na obszarze realizacji projektu.

Realizatorzy dziękują instytucjom, które przyczyniły się do prawidłowej realizacji projektu, w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.

Bezpłatne szkolenia dla rolników i ich domowników

Cel projektu:
Wsparcie w podnoszeniu umiejętności zawodowych rolników i ich domowników z zakresu kwalifikacji związanych z turystyką wiejską

Uczetnicy projektu
W projekcie mogą uczetniczyć rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący w województwie podlaskim  w miejscowości do 25 tyś. mieszkańców

1. rolnik, przez co rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,

2. domownik, przez co rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Zapewniamy nocleg i/lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia oraz wyżywienie w czasie jego trwania.
Projekt oferuje uczestnikom udział w następujących bezpłatnych kursach:

Gastronomia w turystyce wiejskiej

Nauka kompleksowego przygotowania i serwowania posiłków na potrzeby turystów, w tym potraw regionalnych – 72 godziny

Zagospodarowanie i urządzanie przestrzeni agroturystycznej

Kompleksowe urządzanie terenów służące zwiększeniu ich atrakcyjności pod kątem turystyki, w tym planowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów, budowa małej architektury ogrodowej, itp. Zorganizowane będą również wizyty w modelowych gospodarstwach agroturystycznych – 72 godziny

Koń w zagrodzie i agroturystyce

Wykorzystanie jeździectwa w agroturystyce, nauka jazdy konnej,  powożenie bryczką oraz zagadnienia związane z opieką nad końmi – 72 godziny

Przewodnik turystyczny województwa podlaskiego

Przygotowanie   do wykonywania zawodu licencjonowanego przewodnika – 240 godzin

Rękodzieło ludowe

Wykorzystanie zdolności manualnych w zwiększaniu atrakcyjności turystycznej (wikliniarstwo, haftowanie, rzeźbiarstwo, malowanie na szkle) – 72 godziny

Kurs kelner – barman

Kurs przygotowujący do profesjonalnej obsługi klienta w placówkach żywienia i podawania napoi alkoholowych i bezalkoholowych. – 72 godziny

Trener aktywnego wypoczynku

Prowadzenie aktywnych form wypoczynku np. turystyka rowerowa, kajakarstwo, organizacja gier i zabaw – 72 godziny

DNIA 01.09.2011r. ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!
PROWADZONA BĘDZIE DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC!!!

O rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń

W projekcie mogą uczestniczyć:
Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających warunki:
1. Mieszkańcy obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców); rolnicy i domownicy rolnika z wyłączeniem emerytów.

Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie.

Domownik – osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego
albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym lub niepełnym zakresie.

2. Osoby mieszkające na terenie woj. podlaskiego
3. Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą
4. Priorytetowo będą traktowane osoby pochodzące z gospodarstw do 20ha

Tu pobierz  kwestionariusz zgłoszeniowy  oraz oświadzczenia uczestnictwa w projekcie.
Możesz wypełnić go ręcznie pobierając plik PDF lub elektronicznie pobierając plik DOC.

Plik PDF do wydrukowania i wypełnienia ręcznego

Plik PDF interaktywny do wypełnienia na komputerze i wydrukowania. !!! UWAGA !!! Pliku nie można zapisać

Plik w fomacie DOC do wypełnienia i wydrukowania na komputerze. Plik można zapisać na dysku.

Wypełniony i podpisany kwestionariusz (własnoręcznie imieniem i nazwiskiem), aktualne zaświadczenie z KRUS lub inny dokument poświadczający ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dokument potwierdzające wielkość gospodarstwa zaświadczenie(a) z Urzędu Gminy lub nakaz(y) płatniczy prosimy złożyć osobiście, lub przesłać listownie do jednego z biur projektu.

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.

LIDER RROJEKTU

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski jest firmą posiadającą kilkuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowy.

Firma „APLIKON” zajmuje się organizacją i prowadzeniem różnego typu szkoleń (firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz profesjonalną, kompleksową obsługą procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe m.in dla rolników i przedsiębiorców. Świadczone usługi dotyczą:

♦ bezpłatnego doradztwa przy doborze odpowiedniego działania finansującego inwestycję

♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników

♦ zarządzanie projektem

♦ rozliczenia merytorycznego i finansowego dotacji

♦ pozostałych działań związanych z ubieganiem się o środki unijne

♦ organizowanie i realizacja szkoleń

www.aplikon.com

PARTNER

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
RZRKiOR w Łomży działa na terenie byłego woj. łomżyńskiego i obejmuje teren powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego oraz wysoko-mazowieckiego.
Jest to organizacja społeczno – zawodowa, która szczególnie w ostatnich latach aktywnie uczestniczy w programach Unijnych. Od 2004 r. zrealizowała samodzielnie 4 duże projekty gdzie zlecającymi byli Fundacja Fundusz Współpracy, FAPA oraz ARIMR w Warszawie. W ramach tych projektów przeszkolono ogółem 4 tys. rolników i mieszkańców wsi. RZRKiOR prowadzi także doradztwo w ramach wykorzystywania funduszy unijnych dla rolników – szczególnie programów rolnosrodowiskowych, a także rozliczenia podatku VAT. Pomaga przy wypełnianiu wniosków obszarowych dla rolników

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914, 502 729 541

www.aplikon.com

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Nowogrodzka 31, 18-400 Łomża
tel. 86 216 31 79, 086 216 30 02; fax 86 216 31 79

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki