Oda do młodości

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

 • osób biernych zawodowych w wieku 18 – 29 lat z kategorii NEET z wyjątkiem młodzieży i matek z pieczy zastępczej opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matek przebywających w domach samotnej matki i osób opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 • osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy powiatów będzie wynosił min. 15%.

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat,która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracujenie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniuformalnym w trybie stacjonarnymna poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) ani nie szkoli się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. nie uczestniczyw pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lubdoskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,potrzebnych do wykonywania pracy).

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS.
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Planuje się objęcie działaniami projektu grupę 60 osób biernych zawodowo (50% kobiet), w tym priorytetowo traktowane będą:

 • Osoby w wieku 18-24 lat, które stanowićbędą co najmniej 50% uczestników projektu (30 osób),
 • Osoby niepełnosprawne, które stanowićbędą co najmniej 20% uczestników projektu (12 osób).
 • Osoby o niskich kwalifikacjach, które stanowićbędą co najmniej 50% uczestników projektu (30 osób)

Całkowita wartość projektu wynosi 992 930,00 zł w tym środki europejskie 836 841,40 zł.

W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (dla 60 osób)

Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikiem (4 godz.) obejmujące: identyfikację potrzeb uczestnika i zdiagnozowanie jego możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; motywację uczestnika do działania; pomoc w utworzeniu ścieżki aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania. Poradnictwo będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i prowadzone w godzinach ustalonych z uczestnikami projektu, w lokalach znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów.

Pośrednictwo pracy (dla 60 osób)

Pośrednictwo pracy (do 6 godz./osobę) będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w I etapie będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu lub subsydiowanego zatrudnienia, w II etapie pomoc uczestnikom w znalezieniu pracy.

Szkolenia (dla 50 osób)

 • Kierowca samochodu ciężarowego (10 osób) w tym Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona – 190h.
 • Podstawy rachunkowości (10 osób) – 120h
 • Spawacz metodą MAG (10 osób) – 145h
 • Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (10 osób)  – 80 godz.
 • Kurs ECDL Profile (10 osób) w tym podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny) – 112h

Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem zewnętrznym przed uprawnionymi instytucjami i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie), u którego dany uczestnik będzie odbywał staż/subsydiowane zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Staże (dla 50 osób)

Realizowane będą 6-cio miesięczne staże u pracodawców, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Odbywały się będą na podstawie umów zawartych z uczestnikiem i pracodawcą zawierających m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 3 m-cy po zakończonym stażu. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (w roku 2016 jest to kwota 997,40 zł.)

Subsydiowane zatrudnienie(dla 10 osób)

Subsydiowane zatrudnienieto forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego poprzedzone zostanie analizą możliwości udzielenia innych form wsparcia oraz analizą użyteczności zdobytych kompetencji na regionalnym rynku pracy. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.03.2016r. do 30.09.2016r.

 

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

 • wiek do 25 roku życia: 4 pkt
 • niepełnosprawność: 4 pkt
 • niskie kwalifikacje (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie): 2 pkt
 • zamieszkanie na terenie wiejskim: 1 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu

Do pobrania

Formularz rektrutacyjny edytowalny

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914

www.aplikon.com

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski w Wysokiem Mazowieckiem, jako realizator projektu „Oda do młodości” nr WND-POWR.01.02.01-20-0025/15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkolenia „SPAWACZ METODA MAG”

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu„Oda do młodości”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego dla grupy 10 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki