ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

Przydatne adresy

 

 
 
 

 

 

   
   
   
   
   
PROW 2014-2020

Dodano dnia: 2018-01-19

UWAGA !!! OGŁOSZONO NABÓR !!!

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

DOKŁADNE INFORMACJE NA STRONIE ARIMR

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY BUDOWLANE, PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PROŚBA ARIMR

Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIJNYCH I KRAJOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI

_____________________________________________

UWAGA !!! OGŁOSZONO NABORY !!!

Pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF

Zgodnie z ogłoszonym naborem od 26.09.2017 r. do 17.10.2017 r. producenci rolni, którzy w latach 2015 - 2018 przez co najmniej rok utrzymywali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze województwa:

1) podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskim w gminach Lipsk, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady, sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Korycin i Suchowola, hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka z miastem, Hajnówka, Narew, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha, wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy, zambrowskim w gminie Rutki, monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka, grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów, bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki, siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice, kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiskiłomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna,

2) mazowieckiego, w powiatach: łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice, siedleckim w gminie Korczew,

3) lubelskiego, w powiatach: bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Pomoc przeznaczona jest na refundację do 50% wydatków poniesionych na:

 1. zakup mat dezynfekcyjnych;

 2. zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

 3. zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

 4. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku, dołącza się:

 • faktury lub ich kopie,
 • rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie,
 • oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

_____________________________________________________________________ 

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" 

_____________________________________________________________________ 

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W terminie 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020 

_____________________________________________________________________ 

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 28 września do dnia 27 października 2017 r. 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

 • 100 tys. zł - w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na obszarze ASF i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 300 świń średniorocznie na tym obszarze;
 • 500 tys. zł -  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

_____________________________________________________________________ 

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

BROSZURA INFORMACYJNA DOSTĘPNA NA STRONIE ARIMR

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która: 

a) przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,

b) nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,

c) nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych (ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 przepisów ustawy o ochronie przyrody) lub w planach ochrony (ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 przepisów ustawy o ochronie przyrody), jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany,

d) spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji,

e) której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, oraz

f) dodatkowo, w przypadku operacji związanej z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych, tj. zwierząt z gatunku: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika (wschodnie), konie, osły, kozy i owce, i

g) w wyniku realizacji tej operacji nastąpi:
- rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo
-o zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

_____________________________________________________________________ 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa"
w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD 11 WRZEŚNIA I TRWAĆ BĘDZIE DO 10 PAŹDZIERNIKA 2016R

_____________________________________________________________________ 

NABÓR ZAKOŃCZONY 

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD 10 LUTEGO I TRWAĆ BĘDZIE DO 10 MARCA 2016 R.

 

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 

od 19 października do 17 listopada 2015 r. 

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;

 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

  NABÓR ZAKOŃCZONO