Nabór do projektu prowadzony jest od stycznia do czerwca 2014 r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamieszkujące powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki przy czym udział osób zamieszkujących każdy z powiatów będzie wynosił min. 15%.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY (składany w APLIKON)

FORMULARZ REKRUTACYJNY (składany w PUP Wysokie Mazowieckie)

REGULAMIN PROJEKTU