Projekt "Praca to mój cel"

Okres realizacji projekltu: 01.01.2014 – 28.02.2015 r.

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca lutego 2015 roku przez 85 osób bezrobotnych poniżej 30 oraz powyżej 50 roku życia zamieszkałych w powiatach hajnowskim, bielskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • osób zamieszkałych w powiatach hajnowskim, bielskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim.
 • osób zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS.
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Planuje się objęcie działaniami projektu grupę 85 os. (w tym 42 kobiet), z tego:

 • 23,5% stanowić będą osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia (20 os.),
 • 76,5% stanowić będą osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia (65 os.),
 • wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci poradnictwem zawodowym, w tym Indywidualnym Planem Działania, pośrednictwem pracy i szkoleniami zawodowymi (85 os),
 • 45 osób odbędzie 6-cio miesięczny staż, co najmniej 30% osób zostanie objęte wsparciem ukierunkowanym na tzw. "zielone miejsca pracy" (26 os.),
 • udział osób zamieszkujących każdy z powiatów hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki stanowi co najmniej 15% (13 osób) grupy docelowej projektu.