ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

WIADOMOŚCI
STRONA GŁÓWNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Biuro Doradczo-Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Użytkownikom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących i korzystających z usług firmy. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 RODO.


Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, rezerwacja sali, zgłoszenie uczestnika kursu, szkolenia, szkoły negocjacji, konkursu, akcji promocyjnej, wydarzenia).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Biuro Doradczo-Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 7221376428

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

forma pisemna

Adres: Biuro Doradczo-Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie

poczta elektroniczna

Adres email: marcin.drewnowski@wp.pl

 

GROMADZONE DANE

 1. Wszystkie dane osobowe przekazywane są administratorowi dobrowolnie.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług przez Administratora Danych lub do celu wskazanym w zgodzie.
 3. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do powyższych celów.
 4. Kategorie danych jakie mogą być zbierane i przetwarzane w całości lub części: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, stanowisko, zainteresowanie usługami, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP), osoby uczestniczące w szkoleniach - dane osobowe wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w art.21 ust.1 pkt. 2,3,5; kandydaci do pracy, pracownicy - dane osobowe wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, pozostałe dane na podstawie zgody osoby.
 5. Dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • w celach archiwalnych, kadrowych, podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 1. W przypadku zgłaszania grupy zorganizowanej na szkolenie, zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie upoważnienia niezbędne do przetwarzania danych osób zgłaszanych na szkolenie.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach współpracy dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług, w tym m.in. organizacji i realizacji szkoleń, badania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, edukacji, realizacji usług konsultacyjnych, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania informacji drogą elektroniczną o statusie usługi, zmianach oferty i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. weryfikacji tożsamości (osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, gdy wymagane jest to przepisami prawa m. in. do celów kadrowych, archiwizacyjnych, rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego),
 5. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej realizowanych usług rozwojowych, wiadomości o nowych materiałach, treściach i szkoleniach na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych podmiotom wspierającym realizację celu przetwarzania danych na zlecenia Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
 2. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZABEZPIECZENIA

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

 1. a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 1. b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 1. c) Bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych.
 1. d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych i usunięcia danych.
 2. Prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Prawo do żądania sprostowania danych.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 6. Prawo do bycia zapomnianym.
 7. Prawo do przenoszenia danych.

Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualna polityka prywatności dostępna jest na tej stronie internetowej.