Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

  • osób biernych zawodowych w wieku 18 - 29 lat z kategorii NEET z wyjątkiem młodzieży i matek z pieczy zastępczej opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matek przebywających w domach samotnej matki i osób opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  • osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy powiatów będzie wynosił min. 15%.

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat,która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniuformalnym w trybie stacjonarnymna poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) ani nie szkoli się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. nie uczestniczyw pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lubdoskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,potrzebnych do wykonywania pracy).

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
  • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS.
  • uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Planuje się objęcie działaniami projektu grupę 60 osób biernych zawodowo (50% kobiet), w tym priorytetowo traktowane będą:

  • Osoby w wieku 18-24 lat, które stanowićbędą co najmniej 50% uczestników projektu (30 osób),
  • Osoby niepełnosprawne, które stanowićbędą co najmniej 20% uczestników projektu (12 osób).
  • Osoby o niskich kwalifikacjach, które stanowićbędą co najmniej 50% uczestników projektu (30 osób)

Całkowita wartość projektu wynosi 992 930,00 zł w tym środki europejskie 836 841,40 zł.