W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (dla 60 osób)

Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikiem (4 godz.) obejmujące: identyfikację potrzeb uczestnika i zdiagnozowanie jego możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; motywację uczestnika do działania; pomoc w utworzeniu ścieżki aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania. Poradnictwo będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i prowadzone w godzinach ustalonych z uczestnikami projektu, w lokalach znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów.

Pośrednictwo pracy (dla 60 osób)

Pośrednictwo pracy (do 6 godz./osobę) będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w I etapie będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu lub subsydiowanego zatrudnienia, w II etapie pomoc uczestnikom w znalezieniu pracy.

Szkolenia (dla 50 osób)

  • Kierowca samochodu ciężarowego (10 osób) w tym Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 190h.
  • Podstawy rachunkowości (10 osób) - 120h
  • Spawacz metodą MAG (10 osób) – 145h
  • Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (10 osób)  – 80 godz.
  • Kurs ECDL Profile (10 osób) w tym podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny) – 112h

Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem zewnętrznym przed uprawnionymi instytucjami i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie), u którego dany uczestnik będzie odbywał staż/subsydiowane zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Staże (dla 50 osób)

Realizowane będą 6-cio miesięczne staże u pracodawców, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Odbywały się będą na podstawie umów zawartych z uczestnikiem i pracodawcą zawierających m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 3 m-cy po zakończonym stażu. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (w roku 2016 jest to kwota 997,40 zł.)

Subsydiowane zatrudnienie(dla 10 osób)

Subsydiowane zatrudnienieto forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego poprzedzone zostanie analizą możliwości udzielenia innych form wsparcia oraz analizą użyteczności zdobytych kompetencji na regionalnym rynku pracy. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.