Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

 • osób biernych zawodowo (85% uczestników projektu), które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.
 • osób bezrobotnych (15% uczestników projektu) pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w urzędzie pracy
 • osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy powiatów będzie wynosił min. 15%.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,
 • osoby uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,
 • osoby, które szkoliły się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.05.2018 r.