Do wyboru jedna z trzech opcji wsparcia:

Opcja 1:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 5 godz.)
 • Szkolenie

Opcja 2:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 5 godz.)
 • Staż 6-cio miesięczny lub Subsydiowane zatrudnienie

Opcja 3:

 • Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (do 5 godz.)
 • Szkolenie
 • Staż 6-cio miesięczny lub Subsydiowane zatrudnienie

 

Uczestnicy projektu otrzymają pierwsze wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu

W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

1. Poradnictwo zawodowe (4 godz./osoba), w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania dla 60 osób

2. Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osoba) dla 60 osób

3. Szkolenia (dla 50 osób)

 • Kierowca samochodu ciężarowego (20 osób) w tym Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla osób w wieku 21 lat) - 190h
 • Podstawy rachunkowości (10 osób) - 120h
 • Lakiernik w przemyśle drzewnym (10 osób) – 40h
 • Kurs kelnerski (10 osób) – 48h

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6 zł brutto/godz., wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i/lub nocleg.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie), u którego dany uczestnik będzie odbywał staż/subsydiowane zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

4. Staże (dla 40 osób)

Realizowane będą 6-cio miesięczne staże u pracodawców, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Odbywały się będą na podstawie umów zawartych z uczestnikiem i pracodawcą zawierających m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 3 m-cy po zakończonym stażu. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości ok 1000 zł miesięcznie.

Pracodawca przyjmując stażystę otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu w wysokości ok 240 zł/m-ąc

5. Subsydiowane zatrudnienie (dla 15 osób)

Subsydiowane zatrudnienie to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.