Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

osób biernych zawodowo (70% uczestników projektu), które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

osób bezrobotnych (30% uczestników projektu) pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w urzędzie pracy

osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki

osób zamieszkujące miasta Hajnówka i Bielsk Podlaski (20% uczestników projektu)

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

osoby prowadzące działalność gospodarczą,

rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,

osoby uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,

osoby, które szkoliły się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

matki przebywające w domach samotnej matki,

osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.08.2020 r.