ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

OBSZARY SZCZEGÓLNEGO NARAŻENIA (OSN)

OSN – obszary szczególnie narażone.

Obszary Szczególnie Narażone - tereny, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źrdeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.

 

Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych
(OSN)

Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia
dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych
z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę).


Dokumentację należy przechowywać przez okres obowiązywania Programu
i rok po jego zakończeniu

OKRESY NAWOŻENIA

Rodzaj gruntów

Nawozy naturalne

Nawozy

organiczne

Nawozy azotowe mineralne

stałe

płynne

Grunty orne

1 marca - 15 listopada

1 marca-15 listopada*

Uprawy wieloletnie

 

 

 

Łąki trwałe

1 marca - 30 listopada

1 marca -15 sierpnia

1 marca-15 sierpnia

Pastwiska trwałe

1 marca - 15 kwietnia i 15 października-30 listopada

Użytkowanie zmienne (kośno- pastwiskowe) i wypas kwaterowy

 

do 85 kg N/ha/rok bezpośrednio po pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia

 

Gleby nieuprawiane w tym ugory

Nie stosuje się nawożenia przez cały rok

 

* Uwaga: termin 15 listopada nie dotyczy producentów buraków, kukurydzy, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na dostawę buraków i kukurydzy po dniu 15 listopada. Dla nich jesienny termin graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych oblicza się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów rolnych objętych umową kontraktacyjną, jednak nie później niż po zakończeniu okresu wegetacyjnego w danym regionie.

określone powyżej terminy stosowania nawozów obowiązują od 1 marca 2013 roku.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH ORAZ POSTĘPOWANIE Z ODCIEKAMI

Ponadto na OSN  od dnia wejścia w życie Programu działań:

  • płynne nawozy naturalne należy przechowywać w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wód,
  • pasze soczyste przechowuje się na zabezpieczonym gruncie, w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wód, w szczególności w silosach, na płytach lub na podkładzie z folii i sieczki oraz pod przykryciem foliowym,
  • kiszonki składuje się w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.

       od dnia 1 marca 2013 r.:

  • obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu, lub w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu,

za wyjątkiem sytuacji dopuszczającej:

złożenia obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie w okresie od 1 marca do 31

października, jednak nie dłużej niż przez 12 tygodni, przy zachowaniu poniższych wymagań:

■  pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powi erzchni owych,

 

             -  w przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na pryzmie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, pryzmy muszą być lokalizowane w innym miejscu,

                  -  lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika, w danym roku na danej działce, zaznaczyć należy na mapie lub szkicu działki, dokumenty te przechowuje się przez okres obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu,

■  jeśli w gospodarstwie znajduje się nadmierna ilość nawozów naturalnych w stosunku do rzeczywistej pojemności ich przechowywania, należy udokumentować, że nawozy usuwane są w sposób nieszkodliwy dla środowiska (znalezienie odbiorcy i zawarcie umowy zbytu),

 nawozy naturalne przechowuje się w odległości większej niż 20 m od studni, od linii brzegu cieków i zbiorników wodnych, jeżeli obowiązuj ące przepisy nie stanowią inaczej,

 

Ewidencja zabiegów agrotechncznych

EWIDENCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH 

Do prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych zobowiązane jest każde gospodarstwo do 100 ha.

 

Narzędzie analityczne umożliwiające obliczenie stanów średniorocznych zwierząt, sztuk DJP, produkcji azotu,a przede wszystkim wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach.

 

Umowa zbytu nawozów naturalnych.

Umowa zbytu nawozow naturalnych

Dla pakietu office 97 - 2003 

Umowa zbytu nawozów naturalnych

Dla pakietu office 2007 i wyżej

Umowę podpisujemy w przypadku nadwyżki nawozów mineralnych we własnym gospodarstwie