ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

WIADOMOŚCI
STRONA GŁÓWNA

  Regulamin świadczenia usług

__________________________________________

 __________________________________________

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Oto jeden z naszych klientów dla którego pomogliśmy uzyskać środki na rozbudowę budynków oraz budowę nowych budowli służących do produkcji rolniczej.

 

 Przedstawiona na powyższych filmach obora została wykonana z funduszy europejskich pozyskanych z PROW na lata 2014 - 2020. 

_______________________________________________________

NABÓR ZAKOŃCZONY !!!

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

 

NABÓR ZAKOŃCZONY 20 marca 2018 r. 

 _______________________________________________________

Nabór wniosków na Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

     O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

     Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz odbudowę zniszczonych budynków (z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) lub budowli w miejsce tych, które zostały zniszczone.

Źródło: ARiMR strona internetowa

____________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby do 30 roku życia:

 

____________________________________________________________