ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

WIADOMOŚCI
STRONA GŁÓWNA

UWAGA !!! OGŁOSZONO NABÓR !!!

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

 

WIĘCEJ >>>>>>>

 _______________________________________________________

Nabór wniosków na Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

     O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

     Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz odbudowę zniszczonych budynków (z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) lub budowli w miejsce tych, które zostały zniszczone.

Źródło: ARiMR strona internetowa

____________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby do 30 roku życia:

 

____________________________________________________________

 

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
 5. Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
 6. Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
 7. Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
 8. Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha
 11. Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
 12. Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
 14. Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
 15. Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
 16. Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
 17. Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
 18. Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
 19. Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg
 20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

_______________________________________________________

Dopłaty do materiału siewnego kategorii kwalifikowany

W ustawie budżetowej na 2017 r. oraz ze środków pochodzących z rezerw celowych  na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 106 755 tys. zł. Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:

 • 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
 • 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.

ŹRÓDŁO: http://www.minrol.gov.pl/

_______________________________________________________

 

UWAGA !!! OGŁOSZONO NABORY !!!

Pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF

Zgodnie z ogłoszonym naborem od 26.09.2017 r. do 17.10.2017 r. producenci rolni, którzy w latach 2015 - 2018 przez co najmniej rok utrzymywali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze województwa:

WIĘCEJ >>>>>>>

_______________________________________________________

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"

 

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W terminie 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020

 

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 28 września do dnia 27 października 2017 r. 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

 • 100 tys. zł - w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na obszarze ASF i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 300 świń średniorocznie na tym obszarze;
 • 500 tys. zł -  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

BROSZURA INFORMACYJNA DOSTĘPNA NA STRONIE ARIMR

 

____________________________________________________________

 

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe w tym:

♦ bezpłatne doradztwo przy doborze odpowiedniego działania, programu finansującego inwestycję,
♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych działań czy funduszy,
♦ możliwość zarządzania projektem za pomocą pełnomocnictwa udzielonego przez klienta, dzięki czemu większość spraw urzędowo – administracyjnych „bierzemy na siebie”,
♦ rozliczenie finansowe i merytoryczne dotacji oraz opracowanie sprawozdań z realizacji projektu,
♦ stała obsługa informacyjno – administracyjna, w tym pomoc w sprawach spornych z instytucją wdrażającą

Firma „APLIKON” oferuje ponadto:
1. Przygotowanie biznes planu do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych i komercyjnych,
2. Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,
3. Pomiar pól metodą nawigacji satelitarnej GPS,
4. Opracowanie analizy przystosowania gospodarstwa rolnego do standardów i „wymogów unijnych” w tym zasady wzajemnej zgodności (cross compliance), prowadzenie w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych OSN dokumentacji określonej w programie działań wydanym w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
5. Wypełnianie wniosków oraz planu rozwoju na działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Płatności dla rolników przekazuących małe gospodarstwa”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój usług rolniczych”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”
6. Doradztwo odnośnie możliwości „przejścia na VAT”, w tym sporządzanie indywidualnych kalkulacji opłacalności,
7. Wypełnianie wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposarzenie stanowiska pracy dofinasowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy,
8. Prwadzenie dokumentacji księgowej dla rolników i przedsiębiorców
9. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin systemem naziemnym,
10. Bezpłatne szkolenia specjalistyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej,
11. Doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla MŚP.

Współpracujemy z:
1. dealerami maszyn i urządzeń rolniczych
2. projektantami i kosztorysantami
3. bankami
4. wykonawcami robót budowlanych
5. prawnikami
6. organizacjami rolniczymi
7. rolnikami i przedsiębiorcami

_______________________________________________________________________________________